Archive for دسامبر, 2007

من نه پاکم، نه عفیف

پشت یک یوزر قایم شده ام

لاف غیرت

لاف روشن بودن افکارم

لاف این من

من پاک

من تطهیر شده

قبل باران طبیعت

قبل آتش

قبل آن سرخ گدازنده ی تطهیر نشان

قبل هر چیز من آن قدیسم

که به من راه نیابد زشتی

می رود از سر این سلسله ی نطق و بیان

همه اسرار زمان

همه دُر های گران

همه ی مشکل این سلسله حور و پری

منم آن تک خال سرشت بشری

منم آن دُرد گشاینده

که هم باز کند

همه ی مشکل این خلق رها گشته ی در بی خبری

منم آن ساز موافق با ناز

منم آن ساز مخالف با راز

همه اسرار عیان

همه خوبی به میان

***

منم این گوشه این کاغذ پاک

می نویسم این من

من فرزند پدر های آدم

من آن خرد همه مادر ها

من نه پاکم، نه عفیف

همه ی همت من

در اینست

که ز پس پاک شوم

Comments (7)

سئوال روز (۴) سفر به مکه چرا ؟

به نظر شما آیا سفر احمدی نژاد به مکه و زیارت خانه خدا در حالیکه ایشان مدعی ارتباط با خود خدا هستند واجب بود؟

Comments (12)

گله

ای آمده از راه تو بنشین به کنارم

بنشین که هزاران گله از هر گله دارم

از راه بیا و بنشین بر دل شیدا

کز راه دراز و دل سوزان گله دارم

بنشین و بگو از غم ایام هزاره

من از غم و ایام و هزاران گله دارم

چون مست شدی دیده بگردان به خرابات

از مستی این دور خرابان گله دارم

بر دیده گرایان نظری کن به فصاحت

از اشک غم و دیده گریان گله دارم

حیران مشو از زردی هر پیکر تب دار

از زردی این پیکر نالان گله دارم

دیگر نکنم یاد بهار و چمن و جوی

از هر چمن بی ثمن و یاد پریشان گله دارم

هر سو فکنی دیده ببینی که عطش هست

از هر عطش و دیده و این زخم گدازان گله دارم

بینی تو به شب خلوت و شیدایی و صد شور

من از شب بی خلوت و شیدایی و بی جان گله دارم

Comments (3)